ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง(EIS)


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเข้าสู่ระบบ


Front end

Back end

เอกสารดาวน์โหลด


ติดต่อ


ผู้ประสานงานโครงการระบบสารสนเทศพื่อผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน 5102
1. นายธนกฤต จันทร์ช่วง (บ่าว)
2. นายกีรติ อินทฤกษ์ (โดม)
3. นายยุทธพงษ์ ผลจันทร์ (โก้)
4. นางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ (โมจิ)

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project